image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

Genom åren har vårt fokus förändrats, när vi talar om verktygen för att samla och sedan nå kunskapen om vårt kulturarv. Både tekniken och begreppsvärlden har mognat. I dag börjar databaserna i sig bli mindre intressanta medan möjligheterna att dela kunskap har fått ökad betydelse. Digitalisering är fortfarande en utmaning, men i än högre grad möjligheten att göra något med det inskannade materialet.

I vår kan du under några heldagar kika närmare på aktuella ting när META bjuder in några av Europas experter inom området.

MuseumDat, CDWA-lite mm
Se dagsprogram Diskussion en liten manual Utvärderingsfrågor Bilder

MuseumDat är just nu det mest intressanta redskapet för att dela med sig av data så att andra kan hantera dem, ett s.k harvestingformat. Men också en praktisk tillämpning av CIDOC-CRM för utbyte av kulturarvsdata. Med standarder som MuseumDat, utvecklade av specialister inom museidokumentation och i linje med andra internationella initiativ som t ex CIDOC-CRM och CDWA-lite börjar vi ana praktisk nytta och möjligheter till kunskapsutbyte.

MuseumDat är i dag etablerat i Tyskland och på god väg att slå igenom i vidare kretsar. Den stora kulturportalsatningen Europeana har MuseumDat som ett format för leverans. Så levereras tex mycket av det svenska innehållet i detta format. MuseumDats koppling till CDWA-lite ger viktiga riktlinjer för vilken kunskap kring ett föremål som ska samlas och hur den ska organiseras, vid sidan av rent formattekniska aspekter.

Regine Stein se presentation från Bildarchiv Foto Marburg, som är en av utvecklarna av MuseumDat och har lång erfarenhet av terminologiarbete i tyska museer, ger såväl bakgrund som praktisk gnuggning med utgångspunkt i tyska och svenska exempel ur museikataloger.

Under dagen medverkar också svenska aktörer med erfarenhet från arbete med MuseumDat, så att vi kan föra en dialog med Regine utifrån vårt perspektiv.

Seminariedagen ger alltså fördjupad kunskap både för systemutvecklare och för intendenter och andra med katalogisering som vardagsyssla och en bra möjighet att mötas i diskussion kring nya möjligheter. Arkiv och bibliotek med intresse för kunskapsutbyte ser också med intresse på denna utveckling.

MuseumDat
CDWA-lite

Ämnesord
Se dagsprogram Diskussion en liten manual Utvärderingsfrågor Bilder

Arkiv, bibliotek och museer ställs idag inför nya och spännande utmaningar när användarna tar allt större del av det som tidigare var interna rutiner. Ett sådant område är klassifikation och ämnesord - redskap för att organisera och återvinna informationen. Den digitala utvecklingens möjligheter att bryta mönstret med att en bok, ett föremål, en bild bara kan finnas på en plats åt gången är mycket viktig för hanteringen av metadata - den beskrivande kontexten.

När gemenskaper på nätet - som t ex Delicious, Flickr och YouTube - exploderar, blir var och en sin egen klassifkationsexpert. I Steve.museum och Facebook taggar vem som helst inte bara sina egna och andras bilder och foton utan också museernas konst. Svenska ämnesord och LCSH dominerar ännu den professionella hanteringen - främst inom biblioteken. Frågan: vart går vi? har både tekniska och kulturpolitiska svar.

David Ciganek se presentation från CITeM - Methodical Centre for IT in Museology - i Brno, delar med sig av erfarenheterna från ett Tjeckiskt försök att bruka bibliotekens ämnesord i museisamlingar, något som visat sig inte vara helt trivialt, och andra aspekter av deras arbete kring terminologi och auktoriteter. Bl a finns kopplingar till utvidgandet av bibliotekens MARC-format med museirelaterade fält. Vi sätter detta i relation till CIDOCs samarbete med biblioteksnätverket IFLA och utvecklingen i Sverige och den rörelse som ryms inom begreppet social tagging.

Vi får även ett svenskt perspektiv på det David visar.

Här möts redan idag arkiven, biblioteken och museerna i arbetet med att göra innehållet åtkomligt. Tillsamans kan vi trimma verktygen att passa våra behov.

CITeM
Svenska ämnesord
Steve.museum

Spectrum Anmäl dig!
Se dagsprogram Diskussion en liten manual Utvärderingsfrågor Bilder

SPECTRUM - kan kort beskrivas som ett ramverk eller regelverk för att stötta alla led i dokumentationsarbetet och administrationen av samlingarna. Spectrum är utvecklat av engelska Collections Trust, tidigare känt som MDA och används flitigt i Storbritannien sedan lång tid. Spectrum har översatts till bl a holländska och andra länder följer utvecklingen med intresse och Spectrum färgar naturligtvis också hur de stora kommersiella systemen utvecklas.

På sikt påverkas vår vardag, dels genom att fler museer i Sverige intresserar sig för utländska system, dels för att vår svenska vardag måste förhålla sig till framväxande globala strukturer. Insam tog på sin tid fram ett liknande regelverk. I dag har Västerbottens museum närmat sig Spectrum i sitt arbete, och Stockholms stadsmuseum har nyligen tagit fram egna riktlinjer för dokumentationsarbetet. Personal från Stockholms stadsmuseum medverkar och berättar om sina erfarenheter.

SPECTRUM är ett regelverk för museet - och snart här i vår vardag. Även för arkiv och bibliotek kan det finnas ett värde i att jämföra och diskutera.

Nick Poole se presentation CEO vid CollectionsTrust berättar och håller en workshop.

Svenska erfarenheter presenteras av Stockholms stadsmuseum, som nyligen genomfört en gedigen genomgång av sina interna rutiner, och en analyserande diskussion förs kring Spectrums möjligheter att etableras som verktyg eller standard i Sverige och Norden.

Collections Trust
Spectrum

METAs seminarier

Mötet mellan det kända och det okända är alltid spännande. I kulturarvets förvaltning möts både ämneskunskapen och specialister på verktygen. Samverkan, nya initiativ och ökade kontaktytor leder till mer stimulerande framtid. Reell kunskap utvecklas också. Internationella konferenser och lokala seminarieträffar tar upp relevanta teman inom kulturarvets kunskapshantering, ABM-samverkan etc. Just kopplingen över gränserna öppnar för nya perspektiv och ger stimulans i den egna verksamheten.

Det personliga mötet, mellan engagerad personal och drivna specialister, är grunden för att skapa utbildningsdagar och seminariedagar på svensk eller europeisk botten. Idén är att fördjupad kunskap ska presenteras i sammanhang, på ett sätt som intresserar och ger utbyte både för kunskapshanterare och systemutveckklare inom kulturarvet. Att plocka några russin ur CIDOC-kakan kan kanske vara en metafor. Föreslå gärna andra teman att belysa, så blir det fler seminariedagar i framtiden.

Den här serien av utbildningsdagar ger möjlighet att möta europeiska specialister inom dokumentationsområdet och att tillsammans med andra yrkesverksamma, fördjupa och vidareutveckla sina professionella färdigheter.

...efter dagen

Tillsammans ger de tre seminariedagarna kontakt med kunskapsorganisation och strategi, teknisk infrastruktur och professionellt förhållningssätt till datakvalitet i förmedlandet.

Efter utbildningsdagarna finns möjligheter att fortsätta diskussionen i ditt nya nätverk av kontakter, inom METAS diskussionsforum som skapas för deltagarna. Information om detta ges under dagen.

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!