image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

Electronic potential of a museum

Stimuli and restrictions, achievements and problems

Inga särskilt brännande ämnen var uppe till diskussion vid årets CIDOC-möte i St Petersburg. Två återkommande teman kan ändå nämnas som intressanta och St Petersburg bjuder naturligtvis på många upplevelser bland museerna och det övriga kulturarvet. En välbehövlig möjlighet till nytändning för CIDOC efter några svaga år kan möjligen anas inför kommande år.

Konferensen arrangerades gemensamt av CIDOC och den ryska organisationen ADIT.

St Petersburg är en stor och fascinerande stad med många sidor. Gigantiska palats kantar gatorna, kanalerna och torgen. Trafiken tung och bullrande skapar infarkt och stillastående. Privatbilismen tillåts öka - medvetet - och strukturen bryter samman. Detta år firas 300 årigt jubileum av stadsgrundandet på den forna svenska befästningsplatsen vilket guiderna inte var sena att påpeka.

Vid sidan av konferensprogrammet naturligtvis utfärder till representativa turistmål som Tsarskoje Selo och Peterhof - kulisser av oanad storhet. Här finns material för att diskutera bevarande och restaurering av kulturarvet och pedagogiken i uppvisandet av historiska monument. Gyllene palats från tsartiden minutiöst återuppbyggda utifrån ruinerna efter de ursprungliga, som bara var askhögar vid krigsslutet. Nog fanns ett visst mått av gnagande klentrogenhet och källkritiskt avvaktande med i den översvallande känsla av glans och överflöd som hänger kvar efter besöken där.

Konferensprogrammet var diffust, lite väl mycket rundgång där samma ämnen dyker upp i olika skepnad. Med tydligt fokus på att ryska museer visade upp sig. Ömsom vin och ömsom vatten men överlag spännande att se hur man nu kommer på bred front med projekt, nya tankar och samarbete med museer och organisationer runt om i världen.

Conceptual reference model, CRM, - sedan några år det huvudsakliga arbetsfältet för gruppen "dokuementation standards" - syftar till en generell semantisk modell för allt kulturarvsmaterial. Den speciella intressegruppen har drivit frågan om att etablera CRM som en internationell ISO-standard så långt att man nu ser målet närma sig. Då får vi plötsligt en internationellt standardiserad modell för uppbyggnaden av dokumentationen i museerna. Om konsekvenserna av detta finns anledning att diskutera vidare i annat sammanhang. Information finns på gruppens egen webbplats

Digital preservation - bevarande av digitalt material, både sådant som digitaliserats och sådant som numera skapas direkt i digital form, "born digital".

Kring detta skapades en ny arbetsgrupp som tog rollen att bevaka detta och vid behov föreslå standarder inom området. Det finns ju både standardisering som sker generellt, eller icke museispecifikt, i form av t ex lagringsformat mm, men också sådant som kan vara av intresse att samordna mellan museer beträffande innehållet och innehållets form. Information finns på gruppens webbplats där den intresserade har möjlighet att delta.

Tre svenska medlemmar - Anne Murray, Magnus Olofsson och Hans Rengman - deltog samt två forskare kring interaktiva miljöer från KTH - Helena Tobiasson och Anders Hedman. Deltagandet var naturligtvis störst från Ryssland med ungefär ett 80-tal delegater och därutöver ca 60 från världen i övrigt. Kyrillisk deltagarlista med osäkra uppgifter dök upp den sista dagen. USA och Storbritannien lyste nästan helt med sin frånvaro. En orsak kan vara att konferensen kolliderar med MDA i England och ICHIM i Paris

Frågan är om det finns en djupare orsak. Liknande mönster anas i Patrik Höglunds reserapport från 2002 i Brasilien.

Driften av CIDOCs webbplats har varit kritiserad från olika håll och sidorna har inte väsentligt förnyats på länge. Detta verkar man nu ha tagit på allvar och lösningar har nåtts i om att webbplatsen ska flyttas till webbhotell - dock inget synligt resultat än.

Med lågt deltagande från USA och västvärlden, med relativt sett lite nyheter, med en ordförande som inte deltar i programmen är det lätt att döma ut CIDOC som ointressant och mindre viktigt att delta i. När de stora frågorna, kanske, drivs av andra organisationer - inom och utom museisfären kan det vara lätt att välja andra kanaler för informationsspridning och kunskapsinhämtning. Kvar hänger kanske också en känsla av att vi inte heller i vardagen är särskilt intresserade av det internationella arbetet.

Men - samtidigt fanns det en antydan inom vissa grupper att vilja ta nya tag. Kanske kan CIDOC vitaliseras med nya drivande personer i ledning vid nästa års möte. Kanske kan det finnas ett större intresse för engagemang om CIDOC har de aktuella frågorna på programmet.

Jag hoppas att möjligheterna finns att aktivt delta i fortsatt arbete och sprider naturligtvis kunskap om CIDOC i passande svenska sammanhang. Nästa CIDOC-möte hålls i samband med ICOMs generalkonferens i Seoul, Korea, hösten 2004.

För visst borde det väl vara inom ramen för detta internationella samarbete som dokumentationsarbetet i museerna formas.

Hans Rengman
META – Kunskap om kunskap

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!