image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

Documentation in the XXI Century: connecting the cultural heritage information

CIDOC 2009 - Santiago de Chile, 27/9 - 1/10 2009

Centro Patrimonial Recoleta Domínica

Cidoc går i kloster

Konferensen hölls i år i DIBAMs lokaler, ett tidigare kloster i området Recoleta i centrala Santiago. Fullspäckade dagar avskilda från omvärlden, med program från nio till sex och följande samvaro ger mycket effektivitet för konferensen och alla möten, men lite tid för att se stadens andra höjdpunkter. Våren är på väg och efterhand blev det allt varmare efter iskall start.

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, arbetar sedan 1929 med stöd till kulturarvet. Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales hanterar dokumentationsfrågorna.

 

Deltagare

Ca 120 deltagare från 40 länder. 30 från Chile och ytterligare 10 från övriga Sydamerika, i år med ett stort stöd från Getty foundation för att möjliggöra deltagande från länder med små möjligheter att annars sända deltagare. 37 presentationer gavs på engelska och spanska, ovanligt skickligt tolkat mellan språken, med tanke på all lokal och ämnesspeciell terminologi som förekommer. Möten med många nya kollegor har varit givande för oss alla, och försöken att flytta fokus från Västeuropa mot Spansk- och Fransktalande deltagare fortgår.

CIDOC har idag 470 medlemmar varav ca 350 från Europa. En grupp på LinkedIn samlar 85 namn och vårt eget diskussionsforum 60 namn. Dessutom finns två distributionslistor för e-post, för medlemmar och för ”vänner”.

 

Arbetsgrupperna

CIDOCs åtta arbetsgrupper har olika intensitet – mest sker just nu i Arkeologigruppen, med bl a ett arbete med att samla alla nationella arkeologiska tesaurusar i en flerspråkig. Lämna gärna bidrag!

Gruppen ”Documetation standards” kommer att tydligare lyfta fram de standarder som finns idag, samt arbeta vidare för att ICOM ska fortsätta behandla det grundläggande policydokumentet ”Documentation Principles”
Ny arbetsgrupp kring ”harvesting and interchange” – se nedan.

 

Nyheter i år

Årets nyhet är TTT - train the trainer - där CIDOC fått stöd från ICOMs utvecklingsmedel för att skapa och erbjuda en serie seminarier med material. Tanken är att medvetenheten om CIDOC/ICOM ska ökas och breddas, samt att nya personer ska kunna ta del och själva föra vidare detta kursmaterial i olika lokala grupperingar. Materialet - som flera av oss i styrlsen nu bidragit med - ska paketeras och tillhandahållas som en helhet för den som behöver. Intressant att Object-ID åter har ett visst intresse som enkelt format för att identifiera föremål för polis, tull m fl.

Ny arbetsgrupp är föreslagen kring LIDO (Lightweight Information Describing Objects) och utbyte/harvesting av data. Detta låter kanske obegripligt tekniskt, men kommer att påverka mycket av framtida utbyte av information och handlar om ett mellan museerna gemensamt format att sortera informationen som sänds mellan olika system. Aktuellt är ju t ex museernas medverkan i Europeana och Athena, där LIDO nu kommer att bli en av de antagna formaten för leverans. LIDO känner en del till under namnet Museumdat, som nu växt till sig ytterligare och fått bredare förankring. Spännande är att Sverige ligger väl framme med tidiga leveranser till Europeana från KMM-projektet och att K-samsök nu också öppnar för denna möjlighet.

 

Progammets innehåll

Som vanligt en hel del presentationer av system och initiativ  - kanske naturligt med tanke på att det utgör grunden för deltagande för många - men också en rad mer problematiserande eller mer generella inslag.

Sammantaget kan vi se att frågor kring innehåll och kvalitet är vanligare i år än tidigare, och där kontextualiseringen är ett viktigt inslag.

Intressant och värt att lyfta fram är de omfattande verksamheter som sedan många år sker inom ramen för DIBAM i Chile,  DMC i Kroatien m fl, som stöd för museernas dokumentationsarbete.

En längre session ägnades Art and Architecture Thesaurus ATT och dess översättningar till Holländska, Tyska, Spanska och Kinesiska. AAT tuffar fram med stora ambitioner - det var inte helt lätt att strax efteråt mer generellt resonera kring skillnader mellan olika språkliga och kulturella koncept och deras absoluta behov av lokal kontext - egentligen en sågning av globala system som AAT - aven om det inte var planerat så.

Getty annonserar också två nya tjänster – CONA; Cultural objects Name Authority,  en internationell auktoritet för namn på föremål, samt CT; Conservation terms. Samtidigt som det naturligtvis är bra att någon med resurser bakom sig tar initiativ, skrämmer det lite om allt hamnar hos Getty med tanke på den risk för ensidig kulturpåverkan som då finns. Det är just i detta område som spännvidden i det lokala kulturarvet blir tydligt i förhållande till globala auktoriteter. Se mitt  bidrag utifrån KMM-arbetet.

Ett av de mer hörvärda inslagen var Ifigenia Dionissiadous jämförelse av musei- och arkivmaterial och vad de berättar - vad vi kan lära av varandra. WissKi-projektet i Tyskland strävar till att skapa möjligheter att från inskriven fri text automatiskt, nåja nästan, märka upp och göra innehållet åtkomligt och strukturerbart. Se där några av russinen i en kaka som lät sig väl smaka.

En trend tycks vara att det nu utvecklas ett större djup och att vikten av expertis börjar betyda allt mer. Oreflekterad massdigitalisering och flashiga presentationer bör vara förbi till förmån för kvalitetshöjande arbete.

 

Utflykter och studiebesök

Konferensens utflykt gick till Valparaiso vid kusten, med bl a besök i Pablo Nerudas författarhem. Sådana besök kan ibland vara svåra utan stort specialintresse, men den fantastiska placeringen, utsikten och rummens utformning, av en excentrisk person - "huset och möblerna är leksaker och jag leker alla dagar" - gjorde stort intryck.

Efter konferensen gjorde en mindre grupp en extra utvikning med tre dagar till Rapa Nui, Påskön för studier av natur och insektsliv och naturligtvis de många historiska miljöerna med stenskulpturerna, Moai. Öns fantastiska historia - och framförallt hur den idag förvaltas och förmedlas väcker en lång rad frågor kring kulturmiljö och bevarande, och integreringen i modernt samhälle, där dokumentationen är av mycket stor vikt. Museet på ön har stor ambition att förklara och ge faktaunderlag, men en bit kvar till våra moderna naturums nivå av introduktion, och tolkningarna ute i miljöerna i detta världsarv lämnar många frågor obesvarade. Turistiskt är det en unik pärla som kanske riskerar att urholkas genom modern mytbildning och grunda förklaringsmodeller - styrkta av den omfattande souvenirhandeln som inte alltid skiljer olika fakta från varandra, i ett samhälle som snabbt formas om för att ta tillvara de dollar och euro som USA och Europa strör kring sig. Stora delar av ön är naturreservat och samtidigt finns ett tryck på att återlämna mark till ursprungsbefolkningen. Markstrider och uppväxande semesterbyar med låg lokal tradition men med hög standard bland vägar som knappt är framkomliga. Tråkiga västerländska vonoben-kommentarer? Nej - snarare en viss frustration över att så mycket tenderar att industrialiseras och stereotypiseras på resan från forskare via lokalbefolkning till besökare. Våra diskussioner var i alla fall spännande.

Sammantaget en lång och intensiv resa - som kommer att lämna många impulser till fortsatt arbete.

 

Nästa års konferens

Styrelsen kan också inbjuda till 2010 års konferens i Shanghai, i samband med ICOMs generalsamling där. Vi hoppas då kunna komma med ett program som öppnar lite mer för samverkan med andra kommittéer och andra initiativ över gränserna.

 

Länkar

Min text:
meta.se/resources/text/textram2.php?text=c09.php

Min presentation:
meta.se/resources/library/pdf/Global concepts and_or local heritage - CIDOC Santiago 2009 - Hans Rengman.pdf

Mina bilder:
meta.se/album/meta/santiago_2009

Konferensens webbplats:
cidoc2009.cl

Cidocs webbplats:
cidoc.mediahost.org

Cidocs diskussioner:
meta.se/cidocforum/

Cidosc newsletter:
cidoc.mediahost.org/newsletter_01_2009.pdf

 

 

Uddevalla 2009-10-08
Hans Rengman


 

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!