image
english       hämta      
HEM   TJÄNSTER   TEXTER   RESURSER   SAMARBETE  

 

Museums in intercultural dialogue
- New Practices in Knowledge Sharing and Information Integration

CIDOC 2010 - Shanghai, Kina, 7/11 - 12/11 2010

 

 

Mycket väsen för lite ull?

I ICOMs serie av Generalkonferenser och Allmänna möten är – naturligtvis – 2010 års upplaga i Shanghai, Kina, den allra största hittills med sina 3600 närvarande delegater. I skuggan av den nyss avslutade Världsutställningen och med tillnamn som ”the Museum Olympics” står det klart att värdarna och organisationen satsat på rekord. Kanske är det inte alltid storleken som är mest viktig för ett bra resultat. Kanske kan man undra om det överhuvudtaget är meningsfullt att skicka tusentals människor runt jorden för så pass lite resultat. Kanske skulle vi fundera lite över framtida arbetsformer.

Tre ”kanske” som jag ska försöka utveckla.

Det är naturligtvis så idag, med elektroniska möjligheter och säkerhetsmässiga svårigheter, att en gigantisk generalkonferens i en gigantisk stad går att anordna bara om man har tillgång till gigantiska lokaler och gigantisk organisation som inte kostar g...
Sannolikt kan vi inte räkna med att arrangemang av den här digniteten KAN fortsätta att hållas i högkostnads- och höglöneländer med hela bussflottor för interntransporter inom konferensområdet, och mellan hotellen. Lek med tanken att uppbåda de hundratals volontärer som satt i hotellfoajéerna eller stod i snart sagt varenda dörr med armen artigt utfälld i gångriktningen hela konferensveckan i Stockholm, London eller Reyjkjavik, att hyra in bussar, att lägga beslag på Globen eller något annat spektakulärt. Var skulle deltagarkostnaderna hamna – och vem skulle delta? – och relevant och politiskt korrekt – vad blir miljökostnaderna?

Sannolikt kan vi bara fortsätta om vi håller oss i de för oss västingar billiga och exotiska platserna. Samtidigt falnar en hel del av exotismen i den globala urbaniserade miljön.

Man kan också undra hur effektiv en sådan här träff är. Så många försök att nå varandra – alla samtal man sett fram emot men som inte blir av, eller som bara blir ett glatt möte i trappan på väg åt olika håll. Så många timmar av transport, så mycken irritation över att det inte finns kaffe mer än till den första tredjedelen av deltagarna som slagit sig fram till bordet, knuffats och stökat och gått tidigare från sessionerna för att ändå inte hinna. Så många tusen försök till kommunikation med unga globala kineser utan ens basala engelska språkkunskaper. Artiga och hjälpsamma i dussintal försöker de lösa frågan för att avslutningsvis be mig ta kontakt med kommitténs styrelse – där jag ju sitter – eftersom det helt enkelt inte var möjligt för dem att fråga busschauffören.

Sannolikt skulle det ha varit möjligt att hålla val och omröstningar elektroniskt över nätet utan krånglande specialutrustning och sköta informationsutbytet genom e-post och Twitter. Sannolikt skulle även alla hierarkins övriga formella nödvändigheter kunna hållas som telekonferenser. Möjligen skulle fler – eller färre – museimänniskor delta då. Säkert skulle tid och pengar sparas.

En medlemsorganisation med höga mål, tung centralbyråkrati och en gräsrotsnivå som är delad både på längden och på bredden med de nationella och internationella kommittéerna är tungrodd och svårkommunicerad. Avslutande dagens generalförsamling – med antagande av resolutioner – är ett av flera exempel på hur illa det kan gå, och hur illa regisserat det hela ändå var från centralt håll. Alltmer frustrerade tekniker hjälpte delegaterna att rösta elektroniskt, tidsschemat sprack så det stänkte och presidenten slank än ner i ena diket, än i det andra, i försöken att med formalia styra den högsta beslutande instansen i organisationen bort från otäcka beslut.

Sannolikt behöver den nyvalde presidenten Hans-Martin Hinz, enligt mångas uppfattning i korridorerna det något bättre av två dåliga val, ta en allvarlig fundering på hur han ska leva upp till deklarationen att han tror på en öppen kommunikation inom organisationen. Nog är det märkligt att en organisation som ICOM måste anta en resolution om att kanaler som ICOM-L ska användas för kommunikation, och inte som senaste tiden vara censurerade av centralbyråkratin. Vi ser fram emot ett öppnare ICOM,  med nya ledamöter i de centrala organen som vågar ta dusterna.

…å andra sidan

Så - efter allt till synes negativt vill jag vända på kuttingen. Naturligtvis behövs det samlingar av det här slaget. Annars skulle inte de spontana mötena ske, det skulle inte bildas nya grupperingar och det skulle inte ske samma informationsflöde mellan grupperna. Inte heller skulle så många bry sig om styrelseformer och rösträtt. Dessutom är det stimulerande med alla nya kontakter som tas, både internationellt och mellan kollegor som sedan kan utveckla vardagen på hemmaplan. Chansen att få delta, resa ut med eget föredrag eller annat uppdrag, lyssna, diskutera över middagen och skvallra lite. Och därefter – alla reflektioner som samlas i en lång reserapport… Rena kioskvältaren.

Just därför kan man undra om det kan finnas ett bättre format, för att tala TV-språk? Det finns idag inte mycket tid att snika in hos de andra internationella kommittéerna – något som vore breddande av både kompetens och kontaktnät. Åtminstone inte om man är engagerad i den egna kommitténs arbete.

Alternativ utveckling

Inom CIDOC har vi börjat fundera över om det skulle vara möjligt att – likt en del andra kommittéer - INTE hålla den årliga konferensen inom ramen för ICOMs stora ramverk utan i stället ha en CIDOC-konferens med egen profil varje år. Som det nu är arrangerar vi ett välbesökt och högkvalitativt möte två år av tre för att det tredje vara i händerna på lokala arrangörer utan direkt koppling till ämnesområdet. Deltagarantalet är ungefär hälften eller mindre under ICOM-åren jämfört med våra egna år. Många verksamma väljer alltså bort ICOM-konferenserna. Här måste vi förnya oss.

Det finns heller inget som kräver att formalia, som alla viktiga val, måste ske just ICOM-åren även om valperioden är treårig.

De uppdrag som blir kvar att fylla skulle då bli de nätverksbyggande och kontaktutvecklande uppgifterna gentemot centralbyråkratin och gentemot övriga kommittéer samt formalia av olika slag. Riktade program till deltagare utanför CIDOC och samverkan i andra kommittéers program. Kanske lika lockande och utvecklande för deltagaren? – Kanske inte samma deltagare?

Kring detta kommer vi att fördjupa diskussionen under nästa år, när vi nu har satt de två kommande konferensorterna Sibiu, Rumänien, 2011 och Helsingfors, Finland, 2012. Inför ICOM i Rio, 2013 är det möjligt att vi har en ny modell att testa.

Kommittéernas framtid

En tanke som verkar finnas i Paris är att ICOM tyngs av för många internationella kommittéer och att deras antal behöver minskas. I farozonen ligger antagligen de inaktiva och de små. CIDOC är en stor kommitté med 500 medlemmar och aktiv med konferens, nyhetsbrev, arbetsgrupper, utveckling av standarder o s v och vi känner inte en direkt fara. Däremot väcker det två tankar. Eftersom bara 38% av ICOMs medlemmar tillhör en internationell kommitté – och när många som formellt är medlemmar är passiva – innebär det att ”operation raggning” kommer att inledas från de kommittéer som känner hotet. Vart det bär hän vet ingen, men sannolikt skakas än en gång grundvalarna för medlemshanteringen om. När antalet kommittéer med riktat intresse ökar blir också fokus smalare och därmed t ex specialiseringen. Det lite otydliga begreppet dokumentation kan vara värt att fundera över. CIDOC har målet att både fånga de innehållsliga, berättande aspekterna på dokumentationsarbetet och att verka för goda tekniska verktyg för detta. I mångas ögon är det främst det sista som gäller, och därmed får CIDOC lätt och felaktigt stämpeln att bara sysselsätta sig med databaser och tekniska system.

Att möta de andra grupper som i någon mening omfattar dokumentation är viktigt. Dubbelarbete och specialisering måste balanseras så att alla drar största nytta.

Nykomlingen COMCOL – International Committee for Collecting – är ett exempel på arbetsområden som delvis berör varandra. Här hoppas jag att goda etablerade svenska kontaktytor ska leda till bättre resultat för båda grupperna. Trots Eva Fägerborgs idoga informationsspridning lyckades jag missa deras programpunkter på grund av egna engagemang. Se där ett område att samverka på – vi kan säkert dra intresse till varandras arbete. Välkommen!
Museer är starka!
De inledande ICOM-sessionerna var som brukligt fyllda med den stora retoriken och panelens gav exempelvis både de stora linjerna från Alpha Oumar Konaré och de små exemplen från Lourdes Arizpe. Museernas styrka som viktiga spelplatser för ökad integration, kulturarvet och den kulturella mångfalden som motor i det framväxande interkulturella samhället är ju ett samstämmigt budskap som väl egentligen inte behöver trummas in i museikollektivet. Med svenska öron dock ett så viktigt budskap - helt andra toner än den inskränkta och begränsande kulturella protektionism som valhösten 2009 i Sverige gav skrämmande exempel på.

CIDOC

Uppskattat antal deltagare var ca 50 Från Kina och 35 från övriga världen. Årets program var av praktiska orsaker ganska litet sett till antal talare. I huvudsak ger det en samlad bild av dokumentationsarbetet i västvärlden, med Europena, LIDO och CRM som ledord. Viktigt att kunna nå ut till en bred kinesisk museikår, men lika viktigt att höra deras erfarenheter kring uppbyggandet av sina system. Ett perspektiv är ju att det – numerärt – i Kina bara behövs en central statlig databas för att fånga det som hela Europa samlats kring i Europeana. Workshops och tutorials drog varierande antal deltagare.

Mitt bidrag handlar om erfarenheterna att mappa terminologin i SAMOREG till det nya utbytesformatet LIDO, och jag satt även som sessionsordförande en eftermiddag.

Spännande är också att det med anledning av denna internationella samling bildats en lokal  CIDOC-Kina – kommitté. Vi hoppas på vidare samverkan.

På utflyktsdagen besökte vi museet i staden HuZhou, med mycket bussresa som för de andra turerna, men också besök i utställningarna och visning av dokumentationen. Som så ofta svårt att föra dialog kring detta – som sitter så djupt både i språket och i kulturell och professionell kontext. Vad saker heter, vad och varför man sparar uppgifterna, hur man märker, och därmed hur man betraktar sina samlingar… Ja här finns allt mer att samlas kring.

Konklusion

ICOM-mötena är stora och pompösa, men också en spännande kontaktyta, inspiration och grund för vidare arbete. Splittringen som kommer av alltför många grupper och dimensioner vägs inte alltid upp av de gemensamma programmen och måste rimligtvis hanteras annorlunda framöver. Retorik och resolutioner borde kunna ge större avtryck – men kanske gör de det i sina rätta sammanhang, i delar av världen där museernas kamp är mer påtaglig än hos oss. Som vetenskapligt och innehållsutvecklande forum är de andra två åren i treårscykeln mycket viktigare. För nya impulser och kontakter mellan grupperna betyder ICOM- konferenserna en vitalisering av arbetet och en stimulans. Här kan vi göra mera. Det är med stor tacksamhet jag ser på bidraget som möjliggjort deltagandet i det internationella utvecklingsarbetet. Jag tar också med mig gatuvimmel testunder, några trådar 4000-årigt silke och mycket mer av kulturmöten.

Framtiden

Nu väntar en period med arbete. Webbplatsen och gemensamma forum, konsolidering av medlemmarna, fokusområden och arbetsformer kommer att vara viktiga områden för att komma vidare.

Nästa CIDOC-konferens hålls i Sibiu, Rumäninen, 5-9 september 2011. Information kommer på CIDOC-webben.

Det var också roligt att kunna ge uppdraget att arrangera konferensen 2012 till Helsingfors, där det finns starkt fokus på dokumentation just nu.

Dokumentation

Alla program, papers och presentationer finns på CIDOC-webben:
http://cidoc.icom.museum/conference%28en%29%28E1%29.xml
eller direkt från:
http://cidoc.meta.se/2010/

Blogginlägg på plats:
http://blogg.meta.se

Bilder:
http://album.meta.se/meta/shanghai_2010/

Mitt bidrag:
http://meta.se/resources/text/textram2.php?text=c10.php

 

 

Uddevalla 2010-11-25
Hans Rengman

Styrelsemedlem  i CIDOC 2007-2010
Röstande medlem för CIDOC i ICOM 2010
Vice ordf i CIDOC 2010-2013


 

                                              meta
+46 (0)70 718 23 25
hans@meta.se

Skype Me!